code trái tim đập

Gần trên đây social truyền tai nhau vấn đề về code trái tim đập tỏ tình với crush đặc biệt thích mắt, xuất phát điểm từ tập phim Thắp sáng sủa Anh, sưởi rét Em của Trung Quốc. Ngay sau thời điểm hình hình họa ngược tim đập lên sóng, không những dân IT nhưng mà thật nhiều các bạn trẻ em cũng tò lần về code trái tim đập này nhằm rất có thể tỏ tình với crush của tôi. Nếu các bạn ko rành về code và ko nên dân IT thì chỉ việc tiến hành theo đuổi nội dung bài viết sau đây nhằm rất có thể thực hiện code trái tim đập của Thủ Khoa Lý đặc biệt giản dị và đơn giản nhé.

Bạn đang xem: code trái tim đập

Tải Code ngược tim đập chèn hình ảnh

Ngoài code trái tim đập thông thường hoặc với chữ bên phía trong thì chúng ta có thể demo với code chèn hình hình họa, dùng hình họa của đối phương hoặc hình họa của 2 người chèn nhập hình ngược tim với cảm giác tim đập và khả năng chiếu sáng xung xung quanh. Nếu các bạn quí loại ngược tim đập chèn hình họa thì rất có thể xem thêm cơ hội tạo ra code trái tim đập sau đây.

Bước 1:

Đầu tiên các bạn truy vấn nhập liên kết sau đây nhằm vận chuyển folder code trái tim đập chèn hình hình họa xuống PC. Tiếp cho tới tất cả chúng ta tiếp tục bung file tập dượt tin cậy như thông thường.

https://drive.google.com/file/d/1sOWvnQvfElynPpPWoqrDXTyoKW4m1RB9/view?usp=share_link

Thư mục ngược tim đập

Bước 2:

Tiếp cho tới nhằm chèn hình họa nhập hình ngược tim thì các bạn sẽ gửi tệp tin hình hình họa nhập nằm trong folder chứa chấp code ngược tim này. Như vậy khi sửa đổi code chèn hình họa mới mẻ tiến hành được.

Chuyển hình hình họa nhập folder code trái tim đập

Bước 3.

Chúng tớ sẽ copy thương hiệu hình họa và coi định hình của ảnh là gì nhằm chèn nhập vào code.

Copy thương hiệu ảnh

Bước 4:

Nhấn chuột nên nhập tệp tin index.html rồi chọn Notepad nhằm cởi hoặc người sử dụng dụng cụ hiểu tệp tin HTML nhưng mà các bạn đang được download bên trên PC nếu như với.

Mở tệp tin html

Bước 5:

Chúng tớ tiếp tục tổ chức sửa đổi code theo đuổi ý bản thân. Tại EDIT HERE sẽ sửa đổi nội dung hiển thị nhập ngược tim. STARDUST1 với thể sửa đổi năm nếu ham muốn.

Tại STARDUST2 các bạn điền thương hiệu của doanh nghiệp và người đó nhé. STARDUST3 rất có thể thay cho thay đổi Love You trở nên loại không giống tùy các bạn.

Dòng img tiếp tục điền thương hiệu và định hình của ảnh cần thiết chèn nhập thân thuộc như hình là được.

Thay thay đổi code trái tim đập

Bước 6:

Cuối cùng nhấn File lựa chọn Save để đánh dấu trở nên ngược là xong xuôi.

Lưu code mới

Bây giờ các bạn cởi tệp tin HTML như thông thường nhằm coi code trái tim đập với hình họa như nào là.

Code ngược tim đập chèn ảnh

Xem thêm: lời bài hát quốc ca

Video tạo ra code trái tim đập thủ khoa Lý chèn ảnh

Tải code trái tim đập của Thủ Khoa Lý với tên

Đoạn mã code trái tim đập sau đây với chữ hiển thị bên phía trong và rất có thể sửa đổi theo đuổi ý các bạn.

  • Chỉnh sửa code trái tim đập mang tên online

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE> Heart </TITLE> <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> <META NAME="Author" CONTENT=""> <META NAME="Keywords" CONTENT=""> <META NAME="Description" CONTENT=""> <style> html, toàn thân { height: 100%; padding: 0; margin: 0; background: #000; display: flex; justify-content: center; align-items: center; } .box { width: 100%; position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); display: flex; flex-direction: column; } canvas { position: absolute; width: 100%; height: 100%; } #pinkboard { position: relative; margin: auto; height: 500px; width: 500px; animation: animate 1.3s infinite; } #pinkboard:before, #pinkboard:after { content: ''; position: absolute; background: #FF5CA4; width: 100px; height: 160px; border-top-left-radius: 50px; border-top-right-radius: 50px; } #pinkboard:before { left: 100px; transform: rotate(-45deg); transform-origin: 0 100%; box-shadow: 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.25), 0 10px 10px rgba(0,0,0,0.22); } #pinkboard:after { left: 0; transform: rotate(45deg); transform-origin: 100% 100%; } @keyframes animate { 0% { transform: scale(1); } 30% { transform: scale(.8); } 60% { transform: scale(1.2); } 100% { transform: scale(1); } } </style> </HEAD> <BODY> <div class="box"> <canvas id="pinkboard"></canvas> </div> <script> /* * Settings */ var settings = { particles: { length: 2000, // maximum amount of particles duration: 2, // particle duration in sec velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec effect: -1.3, // play with this for a nice effect size: 13, // particle size in pixels }, }; /* * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller */ (function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}()); /* * Point class */ var Point = (function() { function Point(x, y) { this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0; this.nó = (typeof nó !== 'undefined') ? nó : 0; } Point.prototype.clone = function() { return new Point(this.x, this.y); }; Point.prototype.length = function(length) { if (typeof length == 'undefined') return Math.sqrt(this.x * this.x + this.nó * this.y); this.normalize(); this.x *= length; this.nó *= length; return this; }; Point.prototype.normalize = function() { var length = this.length(); this.x /= length; this.nó /= length; return this; }; return Point; })(); /* * Particle class */ var Particle = (function() { function Particle() { this.position = new Point(); this.velocity = new Point(); this.acceleration = new Point(); this.age = 0; } Particle.prototype.initialize = function(x, nó, dx, dy) { this.position.x = x; this.position.nó = y; this.velocity.x = dx; this.velocity.nó = dy; this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect; this.acceleration.nó = dy * settings.particles.effect; this.age = 0; }; Particle.prototype.update = function(deltaTime) { this.position.x += this.velocity.x * deltaTime; this.position.nó += this.velocity.nó * deltaTime; this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime; this.velocity.nó += this.acceleration.nó * deltaTime; this.age += deltaTime; }; Particle.prototype.draw = function(context, image) { function ease(t) { return (--t) * t * t + 1; } var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration); context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration; context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.nó - size / 2, size, size); }; return Particle; })(); /* * ParticlePool class */ var ParticlePool = (function() { var particles, firstActive = 0, firstFree = 0, duration = settings.particles.duration; function ParticlePool(length) { // create and populate particle pool particles = new Array(length); for (var i = 0; i < particles.length; i++) particles[i] = new Particle(); } ParticlePool.prototype.add = function(x, nó, dx, dy) { particles[firstFree].initialize(x, nó, dx, dy); // handle circular queue firstFree++; if (firstFree == particles.length) firstFree = 0; if (firstActive == firstFree ) firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; }; ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) { var i; // update active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].update(deltaTime); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } // remove inactive particles while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) { firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; } }; ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) { // draw active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].draw(context, image); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } }; return ParticlePool; })(); /* * Putting it all together */ (function(canvas) { var context = canvas.getContext('2d'), particles = new ParticlePool(settings.particles.length), particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec time; // get point on heart with -PI <= t <= PI function pointOnHeart(t) { return new Point( 160 * Math.pow(Math.sin(t), 3), 130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - đôi mươi * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25 ); } // creating the particle image using a dummy canvas var image = (function() { var canvas = document.createElement('canvas'), context = canvas.getContext('2d'); canvas.width = settings.particles.size; canvas.height = settings.particles.size; // helper function vĩ đại create the path function to(t) { var point = pointOnHeart(t); point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350; point.nó = settings.particles.size / 2 - point.nó * settings.particles.size / 350; return point; } // create the path context.beginPath(); var t = -Math.PI; var point = to(t); context.moveTo(point.x, point.y); while (t < Math.PI) { t += 0.01; // baby steps! point = to(t); context.lineTo(point.x, point.y); } context.closePath(); // create the fill context.fillStyle = '#FF5CA4'; context.fill(); // create the image var image = new Image(); image.src = canvas.toDataURL(); return image; })(); // render that thing! function render() { // next animation frame requestAnimationFrame(render); // update time var newTime = new Date().getTime() / 1000, deltaTime = newTime - (time || newTime); time = newTime; // clear canvas context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // create new particles var amount = particleRate * deltaTime; for (var i = 0; i < amount; i++) { var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random()); var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity); particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y); } // update and draw particles particles.update(deltaTime); particles.draw(context, image); } // handle (re-)sizing of the canvas function onResize() { canvas.width = canvas.clientWidth; canvas.height = canvas.clientHeight; } window.onresize = onResize; // delay rendering bootstrap setTimeout(function() { onResize(); render(); }, 10); })(document.getElementById('pinkboard')); </script> <div class="center-text", style="background-color:rgb(0, 0, 0); width: 100%; color: rgb(225, 12, 168); height:100%; font-size: 31px; font-style: italic; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Anh Yêu Em</div> </BODY> </HTML>

Tải code trái tim đập của Thủ Khoa Lý

Nếu các bạn ko quí code trái tim đập với chữ hiện tại bên phía trong thì rất có thể người sử dụng đoạn code trái tim đập thường thì sau đây.

  • Chỉnh sửa code trái tim đập ko tên

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE> New Document </TITLE> <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> <META NAME="Author" CONTENT=""> <META NAME="Keywords" CONTENT=""> <META NAME="Description" CONTENT=""> <style> html, toàn thân { height: 100%; padding: 0; margin: 0; background: #000; } canvas { position: absolute; width: 100%; height: 100%; } </style> </HEAD> <BODY> <canvas id="pinkboard"></canvas> <script> /* * Settings */ var settings = { particles: { length: 500, // maximum amount of particles duration: 2, // particle duration in sec velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec effect: -0.75, // play with this for a nice effect size: 30, // particle size in pixels }, }; /* * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller */ (function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}()); /* * Point class */ var Point = (function() { function Point(x, y) { this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0; this.nó = (typeof nó !== 'undefined') ? nó : 0; } Point.prototype.clone = function() { return new Point(this.x, this.y); }; Point.prototype.length = function(length) { if (typeof length == 'undefined') return Math.sqrt(this.x * this.x + this.nó * this.y); this.normalize(); this.x *= length; this.nó *= length; return this; }; Point.prototype.normalize = function() { var length = this.length(); this.x /= length; this.nó /= length; return this; }; return Point; })(); /* * Particle class */ var Particle = (function() { function Particle() { this.position = new Point(); this.velocity = new Point(); this.acceleration = new Point(); this.age = 0; } Particle.prototype.initialize = function(x, nó, dx, dy) { this.position.x = x; this.position.nó = y; this.velocity.x = dx; this.velocity.nó = dy; this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect; this.acceleration.nó = dy * settings.particles.effect; this.age = 0; }; Particle.prototype.update = function(deltaTime) { this.position.x += this.velocity.x * deltaTime; this.position.nó += this.velocity.nó * deltaTime; this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime; this.velocity.nó += this.acceleration.nó * deltaTime; this.age += deltaTime; }; Particle.prototype.draw = function(context, image) { function ease(t) { return (--t) * t * t + 1; } var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration); context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration; context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.nó - size / 2, size, size); }; return Particle; })(); /* * ParticlePool class */ var ParticlePool = (function() { var particles, firstActive = 0, firstFree = 0, duration = settings.particles.duration; function ParticlePool(length) { // create and populate particle pool particles = new Array(length); for (var i = 0; i < particles.length; i++) particles[i] = new Particle(); } ParticlePool.prototype.add = function(x, nó, dx, dy) { particles[firstFree].initialize(x, nó, dx, dy); // handle circular queue firstFree++; if (firstFree == particles.length) firstFree = 0; if (firstActive == firstFree ) firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; }; ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) { var i; // update active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].update(deltaTime); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } // remove inactive particles while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) { firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; } }; ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) { // draw active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].draw(context, image); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } }; return ParticlePool; })(); /* * Putting it all together */ (function(canvas) { var context = canvas.getContext('2d'), particles = new ParticlePool(settings.particles.length), particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec time; // get point on heart with -PI <= t <= PI function pointOnHeart(t) { return new Point( 160 * Math.pow(Math.sin(t), 3), 130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - đôi mươi * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25 ); } // creating the particle image using a dummy canvas var image = (function() { var canvas = document.createElement('canvas'), context = canvas.getContext('2d'); canvas.width = settings.particles.size; canvas.height = settings.particles.size; // helper function vĩ đại create the path function to(t) { var point = pointOnHeart(t); point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350; point.nó = settings.particles.size / 2 - point.nó * settings.particles.size / 350; return point; } // create the path context.beginPath(); var t = -Math.PI; var point = to(t); context.moveTo(point.x, point.y); while (t < Math.PI) { t += 0.01; // baby steps! point = to(t); context.lineTo(point.x, point.y); } context.closePath(); // create the fill context.fillStyle = '#ea80b0'; context.fill(); // create the image var image = new Image(); image.src = canvas.toDataURL(); return image; })(); // render that thing! function render() { // next animation frame requestAnimationFrame(render); // update time var newTime = new Date().getTime() / 1000, deltaTime = newTime - (time || newTime); time = newTime; // clear canvas context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // create new particles var amount = particleRate * deltaTime; for (var i = 0; i < amount; i++) { var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random()); var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity); particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y); } // update and draw particles particles.update(deltaTime); particles.draw(context, image); } // handle (re-)sizing of the canvas function onResize() { canvas.width = canvas.clientWidth; canvas.height = canvas.clientHeight; } window.onresize = onResize; // delay rendering bootstrap setTimeout(function() { onResize(); render(); }, 10); })(document.getElementById('pinkboard')); </script> </BODY> </HTML>

Code ngược tim đập tia sáng sủa nghệ thuật

Code ngược tim đập này tiếp tục không giống với 2 loại ngược tim bên trên khi được thêm những tia sáng sủa bao xung xung quanh thích mắt rộng lớn thật nhiều.

  • Chỉnh sửa code trái tim đập tia sáng

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Document</title> <style> canvas { position: absolute; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: rgba(0, 0, 0, .2); } </style> </head> <body> <canvas id="heart"></canvas> <script> window.requestAnimationFrame = window.__requestAnimationFrame || window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || (function () { return function (callback, element) { var lastTime = element.__lastTime; if (lastTime === undefined) { lastTime = 0; } var currTime = Date.now(); var timeToCall = Math.max(1, 33 - (currTime - lastTime)); window.setTimeout(callback, timeToCall); element.__lastTime = currTime + timeToCall; }; })(); window.isDevice = (/android|webos|iphone|ipad|ipod|blackberry|iemobile|opera mini/i.test(((navigator.userAgent || navigator.vendor || window.opera)).toLowerCase())); var loaded = false; var init = function () { if (loaded) return; loaded = true; var mobile = window.isDevice; var koef = mobile ? 0.5 : 1; var canvas = document.getElementById('heart'); var ctx = canvas.getContext('2d'); var width = canvas.width = koef * innerWidth; var height = canvas.height = koef * innerHeight; var rand = Math.random; ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,1)"; ctx.fillRect(0, 0, width, height); var heartPosition = function (rad) { //return [Math.sin(rad), Math.cos(rad)]; return [Math.pow(Math.sin(rad), 3), -(15 * Math.cos(rad) - 5 * Math.cos(2 * rad) - 2 * Math.cos(3 * rad) - Math.cos(4 * rad))]; }; var scaleAndTranslate = function (pos, sx, sy, dx, dy) { return [dx + pos[0] * sx, dy + pos[1] * sy]; }; window.addEventListener('resize', function () { width = canvas.width = koef * innerWidth; height = canvas.height = koef * innerHeight; ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,1)"; ctx.fillRect(0, 0, width, height); }); var traceCount = mobile ? đôi mươi : 50; var pointsOrigin = []; var i; var dr = mobile ? 0.3 : 0.1; for (i = 0; i < Math.PI * 2; i += dr) pointsOrigin.push(scaleAndTranslate(heartPosition(i), 210, 13, 0, 0)); for (i = 0; i < Math.PI * 2; i += dr) pointsOrigin.push(scaleAndTranslate(heartPosition(i), 150, 9, 0, 0)); for (i = 0; i < Math.PI * 2; i += dr) pointsOrigin.push(scaleAndTranslate(heartPosition(i), 90, 5, 0, 0)); var heartPointsCount = pointsOrigin.length; var targetPoints = []; var pulse = function (kx, ky) { for (i = 0; i < pointsOrigin.length; i++) { targetPoints[i] = []; targetPoints[i][0] = kx * pointsOrigin[i][0] + width / 2; targetPoints[i][1] = ky * pointsOrigin[i][1] + height / 2; } }; var e = []; for (i = 0; i < heartPointsCount; i++) { var x = rand() * width; var nó = rand() * height; e[i] = { vx: 0, vy: 0, R: 2, speed: rand() + 5, q: ~~(rand() * heartPointsCount), D: 2 * (i % 2) - 1, force: 0.2 * rand() + 0.7, f: "hsla(0," + ~~(40 * rand() + 60) + "%," + ~~(60 * rand() + 20) + "%,.3)", trace: [] }; for (var k = 0; k < traceCount; k++) e[i].trace[k] = { x: x, y: nó }; } var config = { traceK: 0.4, timeDelta: 0.01 }; var time = 0; var loop = function () { var n = -Math.cos(time); pulse((1 + n) * .5, (1 + n) * .5); time += ((Math.sin(time)) < 0 ? 9 : (n > 0.8) ? .2 : 1) * config.timeDelta; ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,.1)"; ctx.fillRect(0, 0, width, height); for (i = e.length; i--;) { var u = e[i]; var q = targetPoints[u.q]; var dx = u.trace[0].x - q[0]; var dy = u.trace[0].nó - q[1]; var length = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy); if (10 > length) { if (0.95 < rand()) { u.q = ~~(rand() * heartPointsCount); } else { if (0.99 < rand()) { u.D *= -1; } u.q += u.D; u.q %= heartPointsCount; if (0 > u.q) { u.q += heartPointsCount; } } } u.vx += -dx / length * u.speed; u.vy += -dy / length * u.speed; u.trace[0].x += u.vx; u.trace[0].nó += u.vy; u.vx *= u.force; u.vy *= u.force; for (k = 0; k < u.trace.length - 1;) { var T = u.trace[k]; var N = u.trace[++k]; N.x -= config.traceK * (N.x - T.x); N.nó -= config.traceK * (N.nó - T.y); } ctx.fillStyle = u.f; for (k = 0; k < u.trace.length; k++) { ctx.fillRect(u.trace[k].x, u.trace[k].y, 1, 1); } } //ctx.fillStyle = "rgba(255,255,255,1)"; //for (i = u.trace.length; i--;) ctx.fillRect(targetPoints[i][0], targetPoints[i][1], 2, 2); window.requestAnimationFrame(loop, canvas); }; loop(); }; var s = document.readyState; if (s === 'complete' || s === 'loaded' || s === 'interactive') init(); else document.addEventListener('DOMContentLoaded', init, false); </script> </body> </html>

Tải code trái tim đập màu sắc đỏ

  • Chỉnh sửa code ngược tim màu sắc đỏ

Thêm một mã code trái tim đập nhằm các bạn vận chuyển và gửi cho tới crush của tôi. Trái tim đập của đoạn code này còn có red color, xung xung quanh lan đi ra những ngược tim nhỏ không giống đặc biệt thích mắt.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE> MINH IT </TITLE> <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> <META NAME="Author" CONTENT=""> <META NAME="Keywords" CONTENT=""> <META NAME="Description" CONTENT=""> <link rel="stylesheet" href="style.css"> <style> html, toàn thân { height: 100%; padding: 0; margin: 0; background: rgba(0, 0, 0, 0.851); } canvas { position: absolute; width: 100%; height: 100%; } </style> </HEAD> <BODY> <div class="box"> <canvas id="pinkboard"></canvas> </div> <script> var settings = { particles: { length: 10000, // maximum amount of particles duration: 4, // particle duration in sec velocity: 80, // particle velocity in pixels/sec effect: -1.3, // play with this for a nice effect size: 8, // particle size in pixels }, }; /* */ (function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}()); /* * Point class */ var Point = (function() { function Point(x, y) { this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0; this.nó = (typeof nó !== 'undefined') ? nó : 0; } Point.prototype.clone = function() { return new Point(this.x, this.y); }; Point.prototype.length = function(length) { if (typeof length == 'undefined') return Math.sqrt(this.x * this.x + this.nó * this.y); this.normalize(); this.x *= length; this.nó *= length; return this; }; Point.prototype.normalize = function() { var length = this.length(); this.x /= length; this.nó /= length; return this; }; return Point; })(); /* * Particle class */ var Particle = (function() { function Particle() { this.position = new Point(); this.velocity = new Point(); this.acceleration = new Point(); this.age = 0; } Particle.prototype.initialize = function(x, nó, dx, dy) { this.position.x = x; this.position.nó = y; this.velocity.x = dx; this.velocity.nó = dy; this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect; this.acceleration.nó = dy * settings.particles.effect; this.age = 0; }; Particle.prototype.update = function(deltaTime) { this.position.x += this.velocity.x * deltaTime; this.position.nó += this.velocity.nó * deltaTime; this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime; this.velocity.nó += this.acceleration.nó * deltaTime; this.age += deltaTime; }; Particle.prototype.draw = function(context, image) { function ease(t) { return (--t) * t * t + 1; } var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration); context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration; context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.nó - size / 2, size, size); }; return Particle; })(); /* * ParticlePool class */ var ParticlePool = (function() { var particles, firstActive = 0, firstFree = 0, duration = settings.particles.duration; function ParticlePool(length) { // create and populate particle pool particles = new Array(length); for (var i = 0; i < particles.length; i++) particles[i] = new Particle(); } ParticlePool.prototype.add = function(x, nó, dx, dy) { particles[firstFree].initialize(x, nó, dx, dy); // handle circular queue firstFree++; if (firstFree == particles.length) firstFree = 0; if (firstActive == firstFree ) firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; }; ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) { var i; // update active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].update(deltaTime); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } // remove inactive particles while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) { firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; } }; ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) { // draw active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].draw(context, image); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } }; return ParticlePool; })(); /* * Putting it all together */ (function(canvas) { var context = canvas.getContext('2d'), particles = new ParticlePool(settings.particles.length), particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec time; // get point on heart with -PI <= t <= PI function pointOnHeart(t) { return new Point( 160 * Math.pow(Math.sin(t), 3), 130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - đôi mươi * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25 ); } // creating the particle image using a dummy canvas var image = (function() { var canvas = document.createElement('canvas'), context = canvas.getContext('2d'); canvas.width = settings.particles.size; canvas.height = settings.particles.size; // helper function vĩ đại create the path function to(t) { var point = pointOnHeart(t); point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350; point.nó = settings.particles.size / 2 - point.nó * settings.particles.size / 350; return point; } // create the path context.beginPath(); var t = -Math.PI; var point = to(t); context.moveTo(point.x, point.y); while (t < Math.PI) { t += 0.01; // baby steps! point = to(t); context.lineTo(point.x, point.y); } context.closePath(); // create the fill context.fillStyle = '#f50b02'; context.fill(); // create the image var image = new Image(); image.src = canvas.toDataURL(); return image; })(); // render that thing! function render() { // next animation frame requestAnimationFrame(render); // update time var newTime = new Date().getTime() / 1000, deltaTime = newTime - (time || newTime); time = newTime; // clear canvas context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // create new particles var amount = particleRate * deltaTime; for (var i = 0; i < amount; i++) { var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random()); var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity); particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y); } // update and draw particles particles.update(deltaTime); particles.draw(context, image); } // handle (re-)sizing of the canvas function onResize() { canvas.width = canvas.clientWidth; canvas.height = canvas.clientHeight; } window.onresize = onResize; // delay rendering bootstrap setTimeout(function() { onResize(); render(); }, 10); })(document.getElementById('pinkboard')); </script> </BODY> </HTML>

Cách thực hiện code trái tim đập của Thủ Khoa Lý

Bước 1:

Trước không còn các bạn sao chép đoạn code bên trên về PC như thông thường nhé. Sau bại tất cả chúng ta cởi đoạn mã code này bởi vì Notepad. Tại trên đây tiếp tục lựa chọn đoạn mã code với phần chữ hiển thị nhập ngược tim nhằm các bạn sửa đổi nếu còn muốn.

Bước 2:

Sau bại tất cả chúng ta tiếp tục cởi đoạn code này rồi tổ chức sửa đổi lại nội dung nhập code. Quý khách hàng kéo xuống bên dưới sẽ sở hữu tùy lựa chọn thay thay đổi lại nội dung chữ hiển thị nhập hình ngược tim. Chúng tớ điền nội dung nào là nhưng mà mình thích nhập vào loại code này đều được nhé. Quý khách hàng cũng rất có thể đổi cỡ chữ bên trên loại font-size theo đuổi ý bản thân nhé.

Thay thay đổi nội dung nhập hình ngược tim đập

Bước 3:

Sau bại nhấn File lựa chọn Save As nhằm đánh dấu trở nên 1 tệp tin mới mẻ html như hình sau đây.

Lưu code trái tim đập

Vậy là xong xuôi. Quý khách hàng chỉ việc cởi tệp tin code mới mẻ lưu này nhằm coi trở nên ngược code trái tim đập thế nào. Để tặng ngược tim đập này cho tới crush của tôi thì gửi tệp tin code html là được.

Code ngược tim đập

Xem thêm: lời bài hát fools garden lemon tree