đích tử nan vi

 • Reads 394,153
 • Votes trăng tròn,898
 • Parts 199
 • Time 57h 1m

Complete, First published Jul 22, 2018

Bạn đang xem: đích tử nan vi

Table of contents

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Chương 3 - Minh Nhã, Minh Phỉ, Minh Diễm

  Sun, Jul 22, 2018

 • Chương 4 - Cái mạng Ngô Ứng Hùng

  Sun, Jul 22, 2018

 • Chương 5 - Phụ tử Phạm thị

  Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Chương 10 - Ra oai phong phủ đầu và đau khổ nhục kế

  Sun, Jul 22, 2018

 • Chương 11 - Chặn giấy má Kỳ Lân

  Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Chương 17 - Tiểu Phạm, Lão Phạm

  Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Sun, Jul 22, 2018

 • Chương trăng tròn - Chiến giành lạnh

  Sun, Jul 22, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Chương 26 - thạo loại quái quỷ gì

  Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Chương 30 - Biểu trình diễn bên trên nhà

  Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Chương 33 - Vương gia đến

  Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Chương 35 - Giáo huấn nhi tử

  Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Chương 38 - Chỉ số thông minh

  Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Chương 44 - Phản tác dụng

  Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 83- Lăng đầu thanh

  Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 89 - Phụ tử (nhất)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 90 - Phụ tử giành chấp (nhị)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 97 - Đoạt quyền (1)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 97 - Đoạt quyền (2)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 98 - Sản nghiệp (1)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 98 - Sản nghiệp (2)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 101 - Đạt được uỷ thác ước

  Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Chương 103 - Hoài nghi hoặc (1)

  Thu, Jul 26, 2018

 • Chương 103 - Hoài nghi hoặc (2)

  Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Chương 105 - Gừng già nua và gừng non

  Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Chương 107 - Nắm Chắn chắn thắng lợi

  Xem thêm: ngôn tình trinh thám

  Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Chương 111 + 112 - Gặp mặt mũi + Phản ứng

  Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 114 + 115 - Nghị luận + Phân tích

  Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 118 - Sự không giống nhau

  Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 128 - Phiên nước ngoài (Viết thư)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 131 - Thần uỷ thác cơ hội cảm

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 132 - Không giờ động

  Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 138 + 139 - Hại cha

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 140 - Sau khi trở nên hôn

  Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 143 - Tranh đấu nội bộ

  Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 147 + 148 - Gây rối

  Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 150 + 151 - Nguyễn Hầu

  Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 160 - Trở nên gay gắt

  Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 163 - hoàng thượng nan vi (1)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 164 - hoàng thượng nan vi (2)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 165 - hoàng thượng nan vi (3)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 166 - hoàng thượng nan vi (4)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 167 - hoàng thượng nan vi (5)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 168 - hoàng thượng nan vi (6)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 169 - hoàng thượng nan vi (7)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 170 - hoàng thượng nan vi (8)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 171 - hoàng thượng nan vi (9)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 172 - hoàng thượng nan vi (10)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 173 - hoàng thượng nan vi (11)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 174 - hoàng thượng nan vi (12)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 175 - hoàng thượng nan vi (13)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 176 - hoàng thượng nan vi (14)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 177 - hoàng thượng nan vi (15)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 178 - hoàng thượng nan vi (16)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 179 - hoàng thượng nan vi (17)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 180 - hoàng thượng nan vi (18)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 181 - hoàng thượng nan vi (19)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 182 - hoàng thượng nan vi (20)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 183 - hoàng thượng nan vi (21)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 184 - hoàng thượng nan vi (22)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 185 - hoàng thượng nan vi (23)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 186 - hoàng thượng nan vi (24)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 187 - hoàng thượng nan vi (25)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 188 - hoàng thượng nan vi (26)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 189 - hoàng thượng nan vi (27)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 190 - hoàng thượng nan vi (28)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 191 - hoàng thượng nan vi (29)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 192 - hoàng thượng nan vi (30)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 193 - hoàng thượng nan vi (31)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 194 - hoàng thượng nan vi (32)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 195 - hoàng thượng nan vi (33)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 196 - Minh Phỉ (1)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 197 - Minh Phỉ (2)

  Fri, Jul 27, 2018

 • Chương 198 - Minh Phỉ (3)

  Fri, Jul 27, 2018

  Xem thêm: truyện chậm rãi động lòng

 • Chương 199 - hoàng thượng nan vi (34)

  Fri, Jul 27, 2018

Tên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của bà xã cả)
  
  Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy
  
  Chuyển ngữ: Fynnz với việc giúp sức của QT (fynnz.wordpress.com)
  
  Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước đoạt, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũng, xuyên ko (199 chương)
  
  Theo đòi hỏi của editor thì bản thân tiếp tục Set Private truyện

#1hai